Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Gorzowie Wlkp.  
jesteś tu: strona główna    statut zespołu poradni
szukaj:
Powiadom znajomego
Jeżeli znasz kogoś, kogo może zainteresować ta strona, powiadom go o niej.

Twoje imię/nazwisko/pseudonimAdres e-mail znajomego 
 

Statut Zespołu Poradni

 
 
 
 
 
STATUT
ZESPOŁU PORADNI
PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNYCH
W GORZOWIE WLKP.
 
 
 
 
 
 
 
 
Niniejszy statut opracowano na podstawie następujących aktów prawnych:
Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz.U. z 2004r. Nr  256, poz. 2572 ze zm.),
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (tekst jednolity: Dz.U. z 2006r. Nr 97, poz. 674 ze zm.),
Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz.U. 
z 1998r. Nr 21, poz. 94 ze zm.),
Konwencja o Prawach Dziecka (Dz.U. z 1991r. Nr 120, poz. 526 ze zm.).
oraz przepisów wykonawczych do tych ustaw, a w szczególności:
Rozporządzenie MEN i S z dnia 11 grudnia 2002 roku, w sprawie ramowego statutu publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej ( DZ.U.  z 2002 r., Nr 223, poz. 1869 ze zmianami),
Rozporządzenia MEN z dnia 30 kwietnia 2007 roku w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych ( Dz. U. z 2007r.,  Nr 83 , poz. 562 ze zmianami);
Rozporządzenie MEN z 18 września 2008 roku w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych ( DZ.U.z 2008r.Nr 173,poz.1072);
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 3 lutego 2009 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (Dz.U. Z 2009r. Nr 23, poz. 133);
Rozporządzenie MEN z dnia 7 października 2009r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U. Nr 168, poz. 1324);
Rozporządzenie MEN z dnia 17 listopada 2010 roku  w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz.U. Nr 228, poz.1488).
Rozporządzenie MEN z dnia 17 listopada  2010 roku w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach ( Dz.U. Nr 228, poz.1487).
Rozporządzenia MEN z dnia 17 listopada 2010 roku w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w specjalnych przedszkolach, szkołach i oddziałach oraz ośrodkach ( Dz.U. Nr 228, poz.1489).
Rozporządzenia MEN z dnia 17 listopada 2010 roku w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych ( Dz.U. Nr 228, poz.1490);
 
 
ROZDZIAŁ I: POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

1.  Statut stanowi podstawowy dokument wewnętrzny Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Gorzowie Wlkp.
2. Poradnia nosi nazwę „Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych”.
3. W skład Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych wchodzą: Poradnia Specjalistyczna i Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna.
4. Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych używa pieczęci podłużnej w pełnym brzmieniu:

Zespół Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznych
ul. Czereśniowa 4i
tel. 095-722-62-24; 095-732-07-36
66-400 Gorzów Wlkp.
NIP 599-29-30-815  REGON 080035677
 
5.  Siedziba Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych mieści się w Gorzowie Wlkp. przy ul. Czereśniowej 4i
6. Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych zwany dalej „poradnią” jest placówką publiczną.
§ 2.

1. Organem prowadzącym Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych jest Miasto Gorzów Wlkp.
2. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad Zespołem Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych jest Lubuski Kurator Oświaty w Gorzowie Wlkp.
3. Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych jest jednostką budżetową. Zasady gospodarki finansowej określają odrębne przepisy.
§ 3.

1. Teren działania Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych określa organ prowadzący.
2. Poradnia obejmuje swą działalnością miasto Gorzów Wlkp.
3. Poradnia udziela pomocy uczniom, ich rodzicom i nauczycielom przedszkoli, szkół i placówek mających siedzibę na terenie działania poradni.
4. W przypadku dzieci nieuczęszczających do przedszkola lub szkoły oraz ich rodziców, pomocy udziela poradnia właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka
5. Na podstawie porozumienia zawartego między Prezydentem Miasta Gorzowa Wlkp., a starostami innych powiatów, Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych świadczy pomoc psychologiczno-pedagogiczną także dzieciom i młodzieży z poza podstawowego rejonu działania.
6. Korzystanie z pomocy udzielanej przez poradnie jest dobrowolne i nieodpłatne.
7. Dziecko powinno być przyprowadzane i odbierane z poradni przez rodziców, prawnych opiekunów lub upoważniona osobę, zapewniającą mu pełne bezpieczeństwo.
 
 
ROZDZIAŁ II: CELE I ZADANIA
ZESPOŁU PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNYCH
 
§ 4.

1. Celem działania Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych jest udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu, a także udzielanie rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży.
2. Do zadań poradni należy w szczególności:
      1) diagnozowanie poziomu rozwoju, potrzeb i możliwości oraz zaburzeń rozwojowych i    zachowań dysfunkcyjnych dzieci i młodzieży, w tym:
     a) predyspozycji i uzdolnień,
     b) przyczyn niepowodzeń edukacyjnych,
     c) specyficznych trudności w uczeniu się;
2) wspomaganie dzieci i młodzieży odpowiednio do ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych, w tym zwłaszcza dzieci i młodzieży:
     a) szczególnie uzdolnionych,
     b) niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie lub zagrożonych  
     niedostosowaniem społecznym,
     c) ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się,
     d) zaburzeniami komunikacji językowej,
     e) z chorobami przewlekłymi;
3) prowadzenie terapii dzieci i młodzieży, w zależności od rozpoznanych potrzeb, w tym dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwojowymi, z zachowaniami dysfunkcyjnymi, niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie lub zagrożonych niedostosowaniem społecznym oraz ich rodzin;
4) pomoc dzieciom i młodzieży w wyborze kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniu kształcenia i kariery zawodowej oraz wspierania nauczycieli przedszkoli, szkół i placówek w planowaniu i realizacji zadań z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego;
5) wspomaganie dzieci i młodzieży z trudnościami adaptacyjnymi związanymi z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanymi z wcześniejszym kształceniem za granicą;
6) pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych  możliwości, predyspozycji i uzdolnień dzieci i młodzieży;
7) podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży, w tym udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży z grup ryzyka oraz ich rodzicom;
8) współpraca ze szkołami i placówkami w rozpoznawaniu u uczniów specyficznych trudności w uczeniu się, w tym ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się u uczniów klas I-III szkoły podstawowej;
9) współpraca z przedszkolami, szkołami i placówkami przy opracowywaniu i realizowaniu indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych, o których mowa w przepisach w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych oraz w przepisach w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w specjalnych przedszkolach, szkołach i oddziałach oraz w ośrodkach, oraz planów działań wspierających, o których mowa w przepisach w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach;
10) współpraca w udzielaniu i organizowaniu przez przedszkola, szkoły i placówki pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
11) wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej funkcji rodziny;
12) wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej funkcji przedszkola, szkoły lub placówki, w tym udzielanie nauczycielom pomocy w rozwiązywaniu problemów dydaktyczno-wychowawczych;
13) prowadzenie edukacji dotyczącej ochrony zdrowia psychicznego wśród dzieci i młodzieży, rodziców i nauczycieli;
14) udzielanie, we współpracy z placówkami doskonalenia nauczycieli, wsparcia merytorycznego nauczycielom, wychowawcom grup wychowawczych i specjalistom udzielającym pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolach, szkołach i placówkach.
2. Poradnia realizuje zadania w szczególności przez:
      1) diagnozowanie;
      2) opiniowanie;
      3) działalność terapeutyczną;
      4) prowadzenie grup wsparcia;
      5) prowadzenie mediacji;
      6) interwencję  kryzysową;
      7) działalność profilaktyczną;
      8) poradnictwo;
      9) konsultacje;
      10) działalność informacyjno-szkoleniową.
3. Cele i zadania Poradni oraz sposób wykonywania tych zadań uwzględniają potrzeby osób korzystających z pomocy Poradni.
4. Szczegółowe zadania Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych i  sposób ich realizacji ustalony jest w planie pracy poradni i w planach pracy poszczególnych działów.
§ 5.
 
1. Poradnia realizuje zadania, współdziałając z innymi poradniami, a także przedszkolami, szkołami i placówkami oraz organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami świadczącymi poradnictwo i pomoc dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom.
2.  Poradnia współdziała z innymi poradniami w szczególności poprzez:
   1) konsultacje;
   2) wymianę doświadczeń i informacji;
   3) współdziałanie przy organizowaniu doskonalenia zawodowego.;
   4) współdziałanie w celu zapewnienia kompleksowej pomocy dziecku, rodzinie;
5)wspólne podejmowanie działań (w tym profilaktycznych) na rzecz dzieci i ich środowiska lokalnego;
6) przekazywanie, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów dziecka), indywidualnych teczek zawierających dokumentację badań i czynności uzupełniających do poradni właściwej do udzielania pomocy dziecku.
3.  Poradnia współdziała z przedszkolami, szkołami i placówkami w szczególności poprzez:
     1) współpracę w rozpoznawaniu u uczniów specyficznych trudności w uczeniu się,
     2) współpracę przy opracowywaniu i realizowaniu indywidualnych programów  edukacyjno-terapeutycznych oraz planów działań wspierających,
 3) pomoc nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień dzieci i młodzieży,
 4) współpracę w udzielaniu i organizowaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
 5) udzielanie wsparcia merytorycznego nauczycielom, wychowawcom grup wychowawczych i specjalistom udzielającym pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
 6) pomoc w rozwiązywaniu problemów dydaktyczno-wychowawczych,
 7) działalność profilaktyczną.
4. Poradnia współdziała z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w szczególności poprzez:
       1) realizację wspólnych projektów dotyczących dzieci i młodzieży oraz ich rodziców i   nauczycieli.
       2) pomoc w opracowywaniu programów, materiałów informacyjnych i edukacyjnych,
       3) konsultacje, poradnictwo i działalność informacyjną.
    
5.  Poradnia współdziała z placówkami doskonalenia nauczycieli w szczególności poprzez:
    1) konsultacje indywidualne i grupowe;
    2) pomoc w opracowywaniu programów, materiałów edukacyjnych i informacyjnych;
    3) wsparcie merytoryczne w wybranych zakresach.
 
 
 
ROZDZIAŁ III : ORGANY ZESPOŁU 
PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNYCH I ICH KOMPETENCJE
§ 6.
Organami Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych są:
1. Dyrektor Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych.
2. Rada Pedagogiczna.
§ 7.
1. Zespołem Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych kieruje dyrektor, któremu powierzono stanowisko w drodze konkursu. Zasady przeprowadzania konkursu oraz wymagania, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko Dyrektora Zespołu Poradni są regulowane odrębnymi przepisami.
2. Dyrektor Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w szczególności:
a) Jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w Zespole Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami.
b) Kieruje działalnością Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych i reprezentuje Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych na zewnątrz.
c) Sprawuje nadzór pedagogiczny w stosunku do nauczycieli Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych i dwa razy w roku przedstawia informację Radzie Pedagogicznej.
d) Przewodniczy Radzie Pedagogicznej i odpowiada za realizację uchwał Rady Pedagogicznej Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych podjętych w ramach jej kompetencji stanowiących.
e) Opracowuje do 30 kwietnia danego roku arkusz organizacji Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych i przedstawia go do zatwierdzenia organowi prowadzącemu.
f) Dysponuje środkami określonymi w planie finansowym Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także organizuje administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych.
g) Współdziała ze szkołami wyższymi, pomaturalnymi i policealnymi z zakresie organizacji praktyk pedagogicznych dla studentów i słuchaczy.
h) Zapewnia pomoc nauczycielom w realizacji ich zadań i ich doskonalenia zawodowego.
i) Zapewnia w miarę możliwości i zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy, bhp i p-poż, odpowiednie warunki organizacyjne pracy Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych.
j) Wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych.
2. Dyrektor Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych:
a) Kieruje polityką kadrową, zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników Zespołu Poradni psychologiczno-Pedagogicznych.
b) Przyznaje nagrody oraz wymierza kary porządkowe nauczycielom i innym pracownikom Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych.
c) Występuje z wnioskami, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i Związków Zawodowych w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli i pozostałych pracowników Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych.
3. Dyrektor w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z Radą Pedagogiczną Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych.
4. Dyrektor poradni sprawuje nadzór pedagogiczny.
5. Wspomaga nauczycieli Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w osiąganiu wysokiej jakości pracy oraz inspiruje ich do podejmowania innowacji pedagogicznych.
6. Wspomaga rozwój zawodowy nauczycieli Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych.
7. Gromadzi informacje o pracy nauczycieli Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w celu dokonywania oceny ich pracy oraz gromadzi informacje niezbędne do planowania doskonalenia nauczycieli.
8. Podpisuje wszystkie pisma opracowane i wychodzące na zewnątrz Poradni.
 
§ 8.
1. W Zespole Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych tworzy się stanowiska zastępców dyrektora.
2. Powołania i odwołania zastępców dyrektora dokonuje dyrektor Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych po uzyskaniu opinii Rady Pedagogicznej za zgodą organu prowadzącego.
3. Szczegółowe kompetencje zastępców dyrektora określa dyrektor Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych.
4. Dyrektor poradni może utworzyć inne stanowiska kierownicze za zgodą organu prowadzącego.
 
§ 9.
1. W Zespole Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych działa Rada Pedagogiczna, która jest kolegialnym organem określającym i zatwierdzającym statutowe zadania związane z udzielaniem pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
2. Członkami Rady Pedagogicznej są wszyscy pracownicy pedagogiczni Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych.
3. Rada Pedagogiczna działa na podstawie uchwalonego przez siebie Regulaminu, który określa szczegółowy zakres jej kompetencji, zadań i organizację (załącznik nr 1).
4. Rada Pedagogiczna zbiera się na obowiązkowych posiedzeniach, zgodnie z ustalonym na każdy rok szkolny harmonogramem.
5. Członków Rady Pedagogicznej obowiązuje zasada zachowania tajemnicy służbowej dotyczącej uchwał, wniosków i spostrzeżeń z posiedzeń.

§10.
1. Każdy z organów Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych działa w granicach swoich kompetencji określonych w Ustawie o systemie oświaty i w zakresie przewidzianym regulaminem.
2. Wynikłe ewentualne spory pomiędzy organami Zespołu Poradni rozwiązywane są zgodnie z następującymi procedurami:
a) Diagnoza problemu.
b) Dokonanie oceny konfliktu.
c) Wyjaśnienie, czego lub/ i kogo konflikt dotyczy.
d) Wysłuchanie stron.
e) Zdiagnozowanie pierwszych potrzeb.
f) Poszukiwanie różnych możliwości, sposobów rozwiązań- w razie konieczności przygotowanie ankiety, jeśli konflikt dotyczy poważniejszego przypadku (zespołu, rady, itp.).
g) Zwrócenie się o poradę zewnętrzną (do organu prowadzącego, organu sprawującego nadzór pedagogiczny).
3. Sposoby rozwiązywania konfliktów i kryzysów są następujące:
a) Wszelkie spory muszą być rozwiązywane w sposób demokratyczny i obiektywny oraz muszą służyć dobru Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych.
4. Konflikty, spory rozwiązywane są poprzez następujące działania:
a) Negocjacje.
b) Wydawanie decyzji- dotyczy również przypadków zawierania negocjacji, braku możliwości prowadzenia mediacji.
5. Etapy negocjacji:
a) Zauważenie konfliktu.
b) Zdiagnozowanie przedmiotu i stron konfliktu.
c) Zdiagnozowanie potrzeb stron.
d) Sformułowanie przekazu.
e) Poszukiwanie różnych możliwości, sposobów rozwiązań.
f) Zawarcie ugody i przyjęcie porozumienia.
g) Wyznaczenie mediatora:
–  Dyrektor Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w sprawach nie dotyczących dyrektora:
– Wizytator Kuratorium Oświaty w sporach dotyczących dyrektora Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych lub na jego prośbę.
– Przedstawiciel organu prowadzącego w pozostałych sporach.
h) Wydanie decyzji.
6. W sporach dotyczących Rady Pedagogicznej decyzje podejmuje dyrektor Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych. Od jego decyzji służy odwołanie za pośrednictwem dyrektora do Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp.
7. W sporach dotyczących dyrektora Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych decyzje podejmuje Lubuski Kurator Oświaty w porozumieniu z organem prowadzącym. Jego decyzja jest ostateczna.
 
 
ROZDZIAŁ IV:  ORGANIZACJA PRACY 
ZESPOŁU PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNYCH
§ 11.
1. Poradnia wydaje opinie w sprawach określonych w odrębnych przepisach. Jeżeli odrębne przepisy nie stanowią inaczej, opinie wydaje się zgodnie z przepisami ust. 3-7 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz. U. Nr 228, poz. 1488).
2. Dzieci i młodzież oraz ich rodzice mogą uzyskać opinię Poradni także w innych niż określone w odrębnych przepisach sprawach związanych z kształceniem i wychowaniem dzieci i młodzieży.
3. Poradnia wydaje opinię na pisemny wniosek rodziców albo pełnoletniej osoby, której dotyczy opinia.
4. Osoba, która składa wniosek, może dołączyć do wniosku posiadaną dokumentację uzasadniającą wniosek, w szczególności wyniki obserwacji i badań psychologicznych, pedagogicznych, logopedycznych i lekarskich, a w przypadku ucznia – także opinię nauczyciela prowadzącego zajęcia z uczniem.
5. Jeżeli w celu wydania opinii jest niezbędne przeprowadzenie badań lekarskich, osoba, która składa wniosek, powinna, na wniosek Poradni, przedstawić zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia zawierające informacje niezbędne do wydania opinii.
6. Opinia Poradni zawiera w szczególności:
   1) oznaczenie Poradni wydającej opinię;
   2) numer opinii;
   3) datę wydania opinii;
   4) imię i nazwisko osoby, której dotyczy opinia, datę i miejsce urodzenia oraz miejsce
    zamieszkania, a w przypadku ucznia – również nazwę i adres szkoły oraz oznaczenie klasy,
    do której uczeń uczęszcza;
   
5) diagnozę poziomu rozwoju, w tym indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych   
oraz możliwości psychofizycznych osoby, której dotyczy opinia, a także opis mechanizmów   
wyjaśniających funkcjonowanie tej osoby;
6) zalecane formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
7) podpisy specjalistów, którzy sporządzili opinię;
8) podpis dyrektora Poradni.
7. W przypadku gdy opinia dotyczy ucznia, na pisemny wniosek rodziców albo pełnoletniego ucznia, Poradnia przekazuje opinię do przedszkola, szkoły lub placówki, do której uczeń uczęszcza.
8. Dzieci i młodzież oraz ich rodzice mogą uzyskać w Poradni informację o wynikach diagnozy przeprowadzonej w Poradni. Informacje wydaje się na pisemny wniosek rodziców albo pełnoletniej osoby, której dotyczy informacja.
9.Na terenie Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych działa Zespół Orzekający.
10.Zespół Orzekający powołuje dyrektor.
11.Szczegółową organizację, zadania i kompetencje Zespołu Orzekającego oraz zasady wydawania orzeczeń określa Regulamin działania Zespołu Orzekającego (załącznik nr 2.).
12.Na terenie Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych działa Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka.
13.Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka powołuje dyrektor.
14.Szczegółową organizację, zadania i kompetencje Zespołu Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka oraz zasady wydawania opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka określa Regulamin działania Zespołu Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka (załącznik nr 3.).
15.W poradni funkcjonują następujące działy:
    a) Opieka nad dziećmi ze schorzeniami neurologicznymi i chorobami przewlekłymi,
    b) Opieka nad młodzieżą ze schorzeniami neurologicznymi i chorobami przewlekłymi oraz   orientacja i poradnictwo zawodowe,
    c) Opieka nad małym dzieckiem i profilaktyka wczesnoszkolna,
    d) Opieka nad dziećmi i młodzieżą ze schorzeniami wzroku i słuchu,
    e) Pomoc psychologiczna i psychoedukacja,
     f) Poradnictwo dydaktyczne,
     g) Poradnictwo zawodowe,
     h) Dział logopedyczny.
16. Pracą działów kierują koordynatorzy.
17. W zależności od potrzeb w poradni mogą być powoływane zespoły specjalistyczne do wykonywania określonych zadań.
 18.Dzienny czas pracy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych ustala dyrektor Zespołu za zgodą organu prowadzącego.
19.Szczegółową organizację działania Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji, uwzględniający roczny plan pracy oraz plan finansowy Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych, opracowany przez dyrektora do dnia 30 kwietnia każdego roku zatwierdzony przez organ prowadzący do dnia 25 maja danego roku.
 20.W arkuszu organizacyjnym Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych zamieszcza się w szczególności:
a) liczbę pracowników Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych,
b) liczbę godzin finansowanych przez organ prowadzący.
 
ROZDZIAŁ V:
PRACOWNICY ZESPOŁU PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNYCH
 
§ 12.
 
1.Zespołem Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych kieruje dyrektor.
2..Poradnia realizuje zadania przy pomocy specjalistów: psychologów, pedagogów, logopedów i doradców zawodowych.
3. Zadania Poradni, w zależności od potrzeb, mogą być realizowane również przy pomocy innych specjalistów, w szczególności lekarzy, których udział jest niezbędny do efektywnego udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży, rodzicom i nauczycielom.
4. Poradnia zatrudnia pracowników administracyjnych i obsługi.
5. Zakres obowiązków pracowników administracji i obsługi określa dyrektor poradni.
6. Zasady zatrudniania i wynagradzania pracowników pedagogicznych i innych pracowników określają odrębne przepisy.
 
§ 13
 
1. Pracownik Poradni przestrzega Konwencji Praw Dziecka, a w szczególności:
    a) szacunku do wszystkich jego potrzeb,
    b) ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź psychicznej,
    c) poszanowania własności,
    d) opieki,
    e) partnerskiej rozmowy na każdy temat,
     f) akceptacji swojej osoby.
2. Do zakresu zadań pedagoga i psychologa należy w szczególności:
1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących poszczególnych dzieci i młodzieży, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych , a także wspieranie mocnych ich stron,
2) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania,
3) prowadzenie terapii indywidualnej i grupowej oraz innych form pomocy bezpośredniej,
4) na wniosek dyrektora przedszkola, szkoły i placówki udział w spotkaniach zespołu tworzonego dla ucznia wymagającego pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
5) porady, konsultacje dla rodziców uczniów i nauczycieli,
6) działalność informacyjno-szkoleniowa dla rodziców uczniów i nauczycieli,
7) wsparcie merytoryczne dla nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i specjalistów udzielających pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu, szkole i placówce.   
3. Do zakresu zadań logopedy należy w szczególności:
1) prowadzenie badań wstępnych w celu ustalenia stanu mowy dziecka,
2) diagnozowanie logopedyczne oraz udzielanie pomocy logopedycznej uczniom z trudnościami w uczeniu się ( we współpracy z nauczycielami prowadzącymi zajęcia),
3) prowadzenie terapii logopedycznej indywidualnej i grupowej w zależności od rozpoznanych potrzeb,
4) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej, w tym współpraca z najbliższym środowiskiem dziecka,
5) na wniosek dyrektora przedszkola, szkoły i placówki udział w spotkaniach zespołu tworzonego dla ucznia wymagającego pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
6) porady, konsultacje, działalność informacyjno-szkoleniowa dla rodziców uczniów i nauczycieli,
7) wsparcie merytoryczne dla nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i specjalistów udzielających pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu, szkole i placówce.
4. Do zakresu zadań doradcy zawodowego należy w szczególności:
1) systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania poszczególnych uczniów na informacje edukacyjne i zawodowe oraz pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej,
2) gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych właściwych dla danego poziomu kształcenia,
3) prowadzenie zajęć przygotowujących uczniów do świadomego planowania kariery i podjęcia roli zawodowej,
4) koordynowanie działalności informacyjno-doradczej prowadzonej przez Poradnię,
5) współpraca z innymi nauczycielami w tworzeniu i zapewnieniu ciągłości działań w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego.
5. W przypadku braku doradcy zawodowego dyrektor Poradni wyznacza nauczyciela planującego i realizującego zadania z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego.
6. W przedszkolach, szkołach i placówkach specjaliści realizują w szczególności następujące zadania:
     1) realizacja różnych form działalności profilaktycznej dla uczniów,
     2) prowadzenie badań i działań diagnostycznych w szczególnie  uzasadnionych przypadkach,
    3) prowadzenie badań wstępnych,
    4) udział w organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
    5) wsparcie merytoryczne la nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych  i specjalistów udzielających pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
   6) współpraca przy opracowywaniu indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych,
   7) udział w spotkaniach zespołu tworzonego dla ucznia wymagającego pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
   8) prowadzenie porad, konsultacji oraz działalności informacyjno-szkoleniowej dla rodziców i nauczycieli.
7.W środowisku rodzinnym dzieci i młodzieży specjaliści realizują w szczególności następujące zadania:
1)  diagnozowanie poziomu rozwoju, potrzeb i możliwości u dzieci i młodzieży, których stan zdrowia uniemożliwia, bądź znacznie utrudnia dotarcie do Poradni,
2) wspomaganie dzieci i młodzieży odpowiednio do ich potrzeb rozwojowych, w tym zwłaszcza niepełnosprawnych i z chorobami przewlekłymi,
3) udzielanie pomocy i wsparcia w rozwiązywaniu problemów rodzicom i młodzieży niepełnosprawnych i przewlekle chorych.
  
§ 14
 
1. Pomoc dzieciom i młodzieży może być udzielana w Poradni także przez wolontariuszy, którzy wspierają realizację zadań z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej świadczonej przez Poradnię.
2. Dyrektor Poradni informuje wolontariusza o specyfice pracy Poradni i konieczności zachowania tajemnicy w sprawach dotyczących dzieci i młodzieży, rodziców i nauczycieli korzystających z pomocy Poradni.
3. Dyrektor Poradni zawiera z wolontariuszem porozumienie określające:
    1) zakres, sposób i czas wykonywania przez wolontariusza zadań;
    2) czas trwania porozumienia;
    3) zobowiązanie wolontariusza do wykonywania zadań we współpracy ze specjalistami
   Poradni;
    4) zobowiązanie wolontariusza do nieujawniania informacji dotyczących dzieci i młodzieży
    rodziców i nauczycieli korzystających z pomocy Poradni;
   5) postanowienie o możliwości rozwiązania porozumienia.
4. Wolontariusz wykonuje zadania określone w porozumieniu we współpracy ze specjalistami Poradni oraz pod nadzorem Dyrektora Poradni lub wyznaczonej przez niego osoby.
 
 
 
ROZDZIAŁ VI:  DOKUMENTACJA 
ZESPOŁU PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNYCH
§ 15
1. Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych posiada następującą dokumentację:
a) Akt założycielski (Uchwała Rady Miasta Gorzowa Wlkp. Nr LI/543/2005 z dnia 27.04.2005 r.),
b) Statut Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych,
c)  Statuty:
– Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej,
– Poradni Specjalistycznej.
d) Regulamin Pracy Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych,
e) Regulamin Pracy Rady Pedagogicznej Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych,
f) Regulaminy Pracy Rady Pedagogicznej:
– Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej,
– Poradni Specjalistycznej,
g) Regulamin Zespołu Orzekającego.
h) Regulamin Zespołu Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka.
2. Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych prowadzi następującą dokumentację:
a) rejestr dzieci i młodzieży zgłoszonych na badania,
b) rejestr alfabetyczny dzieci i młodzieży korzystających z pomocy psychologiczno-pedagogicznej i logopedycznej,
c) dokumentacje badanych (karty indywidualne),
d) dzienniki grupowych zajęć specjalistycznych,
e) dzienniki pracy pracowników pedagogicznych,
f) dokumentacje pracy postdiagnostycznej,
g) roczny plan pracy Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych,
h) protokoły posiedzeń Zespołu Wczesnego Wspomagania,
i) sprawozdania indywidualne i zbiorcze z realizacji zadań statutowych,
j) protokoły posiedzeń Rady Pedagogicznej,
k) protokoły posiedzeń Zespołów Orzekających,
l) plan nadzoru pedagogicznego,
m) tygodniowy rozkład zajęć pracowników,
n) teczki osobowe pracowników,
o) dokumentacje związaną z awansem zawodowym nauczycieli,
p) roczny plan finansowy placówki,
r) księgę inwentarzową majątku Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych,
s) inną dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami finansowymi.
3. Wykaz alfabetyczny dzieci i młodzieży korzystających z pomocy Poradni, zawierający imię(imiona) i nazwisko, pesel, datę urodzenia, adres zamieszkania,
4. Rejestr wydanych opinii i rejestr wydanych orzeczeń zawiera numer porządkowy, numer opinii lub orzeczenia oraz datę wydania opinii lub orzeczenia.
5. Za zgodą organu prowadzącego Poradnię, wykaz alfabetyczny dzieci i młodzieży korzystających z pomocy Poradni oraz rejestr wydanych opinii i rejestr wydanych orzeczeń może być prowadzony wyłącznie w formie elektronicznej; dokumentacja prowadzona w formie elektronicznej zwana jest dalej” dokumentacją elektroniczną”.
6. Prowadzenie dokumentacji elektronicznej wymaga:
1) zachowania selektywności dostępu do danych stanowiących dokumentację elektroniczną,
2) zabezpieczenia danych stanowiących dokumentację elektroniczną przed dostępem osób nieuprawnionych,
3) zabezpieczenia danych stanowiących dokumentację elektroniczną przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub utratą,
4) rejestrowania historii  zmian i ich autorów.
7. System informatyczny służący do prowadzenia dokumentacji elektronicznej powinien umożliwiać eksport danych formatu XML oraz sporządzenie w formie papierowej wykazu alfabetycznego dzieci i młodzieży korzystających z pomocy Poradni oraz rejestru wydanych opinii i rejestru wydanych orzeczeń.
 

ROZDZIAŁ VII:
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 16.
1. Uregulowania i postanowienia niniejszego Statutu obowiązują wszystkich pracowników Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych.
2. Sprawy nieuregulowane postanowieniami niniejszego Statutu rozstrzyga dyrektor Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych. Od decyzji w takich sprawach, pozostałym organom Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych, przysługuje prawo wniesienia odwołania do organu prowadzącego na zasadach określonych w odrębnych przepisach, a w przypadku spraw wynikłych ze stosunku pracy do Sądu Pracy w Gorzowie Wlkp.
3. Uchwala się tekst ujednolicony  Statutu Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Gorzowie Wlkp., stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
4. Wykonanie uchwały powierza się dyrektorowi Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Gorzowie Wlkp.
5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01 lutego 2011 roku
 
Niniejszy statut został zatwierdzony uchwałą Rady Pedagogicznej na posiedzeniu w dniu 15 lutego 2011r.
 
 
 
 
 
 

  
 
 
Załączniki: